[ !!! ŦḗƈħƁḗƞƈħ ḓŭḿƥ !!! ] v2.9.8

[ !!! Ȧƀǿŭŧ ŧħīş ƥȧɠḗ !!! ]

[ !!! Ŧħīş ẇḗƀşīŧḗ ẇȧş ƈřḗȧŧḗḓ ẇīŧħ şīḿƥŀīƈīŧẏ īƞ ḿīƞḓ. Ħḗřḗ ẏǿŭ ƈȧƞ ḗȧşīŀẏ ḓǿẇƞŀǿȧḓ ƥřǿḓŭƈŧş ḓīřḗƈŧŀẏ ƒřǿḿ Ḿīƈřǿşǿƒŧ.
Ŧħīş ẇḗƀşīŧḗ ƞḗīŧħḗř īŧş ȧŭŧħǿř ȧřḗ ƞǿŧ ȧƒƒīŀīȧŧḗḓ ẇīŧħ Ḿīƈřǿşǿƒŧ Ƈǿřƥǿřȧŧīǿƞ. !!! ]

[ !!! Ŧħȧƞķş !!! ]

[ !!! Ŧħȧƞķş ŧǿ ḗṽḗřẏǿƞḗ ẇħǿ ƈǿƞŧřīƀŭŧḗḓ ŧǿ ŧħīş ƥřǿĵḗƈŧ ƀẏ ŧřȧƞşŀȧŧīƞɠ īŧ ǿř ƀẏ ǿŧħḗř ḿḗȧƞş. !!! ]

[ !!! Ŧřȧƞşŀȧŧīǿƞş !!! ]

[ !!! Ŀȧƞɠŭȧɠḗ !!! ] [ !!! Ȧŭŧħǿřş !!! ]
English (US) whatever127 (GitHub)
Español (España) antonio8909
Français NeXtStatioN (@AniMachin3)
Italiano garf02
Nederlands Enthousiast
Polski whatever127 (GitHub)
Português (Brasil) Ygor Almeida
Русский adguard
العربية ShoSh
ภาษาไทย Phairat
日本語 NeXtStatioN (@AniMachin3)
简体中文 tneplus
繁體中文 rubyclose (@iliGPU)
[ !!! Ƥşḗŭḓǿ !!! ] whatever127 (GitHub)

[ !!! Ŀīƈḗƞşḗ !!! ]

Copyright 2024 whatever127

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at

    http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.

[ !!! ŦḗƈħƁḗƞƈħ ḓŭḿƥ !!! ] v2.9.8 © 2024 [ !!! ŦƁḒẆ ƈǿƞŧřīƀŭŧǿřş !!! ]

Copyright © 2012-2024 BetaWorld  吉公网安备22240302000166号  吉ICP备2021005914号-1